Promocija Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Dana, 09.02.2018.godine, održana je promocija posebno usmjerenog projekta:“Uspostava Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“, realizovan u okviru UNICEF programa „Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica“, koji finansira Evropska unija. Dnevni centar počeo je sa radom 01.septembra 2017.godine. Projekat je iniciran prvenstveno nedostatkom usluge dnevnog zbrinjavanja za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, sa akcentom na nedostatak stručnog kadra logopeda na području lokalne zajednice. Centar je, u ranijem periodu, kroz vidove jednokratnih novčanih pomoći pružao podršku roditeljima čija su djeca upućena na logopedski tretman u neku od opština u okruženju, Gradiška, Prijedor, Banja Luka. Pored objektivnih problema putovanja, materijalnih troškova, organizovanja odlazaka sa malom djecom i u navedenim opštinama je zaposlen nedovoljan broj logopeda, tako da je to, bitna prepreka za kontinuiran tretman. Cilj je bio da se usluga dovede u našu lokalnu zajednicu da bi se učinila dostupnija i na taj način  pružila podrška i omogućila potrebna stručna pomoć djeci i roditeljima.

Vrijednost projekta, bez učešća lokalne zajednice je 22.000,00KM, u okviru kojih je nabavljen logopedski set „Behringer“, koji se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora, uz obuku za logopeda.  Vrijednost ove opreme je 5.000,00KM. Pored specifične opreme, nabavljena je nova kuhinja sa električnim uređajima, računar, štampač, printer, didaktički i kancelarijski materijal i sportski rekviziti. Finansirana je plata socijalnog radnika, voditelja Dnevnog centra i putni troškovi stručnog saradanika logopeda i personalnog asistenta. Tokom svih pet mjeseci realizacije projekta, Opština Kozarska Dubica, kao partneri u projektu, sufinansirali su Projekat. Uz podršku Opštine finansirana je plata logopeda za stručne tretmane djece, nabavka klima uređaja, ugradnja kuhinje, nabavka ogrevnog drveta, režijski troškovi, kupovina namirnica za spremanje obroka i osvježenja za djecu tokom boravka u Dnevnom centru i dr.

Pored dnevnog boravka i ishrane u Dnevnom centru se kontinuirano provodi tretman logopeda. Pregledano je 108 djece sa smetnjama u govorno-glasovnoj komunikaciji (78 tipične djece sa smetnjma u govorno – glasovnoj komunikaciji, sa spiska koji su delegirale osnovne škole i 30 djece sa smetnjama u razvoju koja su prošla Prvostepenu stručnu komisiju za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju), 15 djece je trenutno u tretmanu, dok je 2 djece uspješno završilo tretman. Djeca se uključuju u tretman prema formiranoj listi. U Dnevnom centru organizuju se edukativne i kreativne radionice dvaput sedmično i savjetodavne radionice za roditelje jednom mjesečno.  Prema evidneciji Centra, 116 je djece i omladine sa smetnjama u razvou, od kojih je 58 do 15 godina starosti. Radionice pohađa 30 djece, dok je na dnevnom boravku 10 do 15 djece i broj se kontinuirano povećava. Pedijatar jednom mjesečno vrši pregled djece i shodno stanju provode se mjere, te radi savjetodavni rad sa roditeljima. Stručni tim Dnevnog centra čine socijalni radnik, pedagog, psiholog, defektolog, logoped i pedijatar.

Promociji Dnevnog centra prisustvovali su načelnik Opštine Radenko Reljić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Dušan Drljić, narodni poslanik Darko Banjac i predstavnik UNICEF-a, Vera Bartel. Djecu su obradovali poklonima, a uzvraćeno je poklonima sa radioničarskih aktivnosti, recitacijom i spremanjem kolača. Svi su složni u ocjeni da je Dnevni centar upotpunosti opravdao svoje postojanje, a za 2018.godinu, u budžetu Centra odobrena su sredstva za nastavak projektnih aktivnosti, koje se nesmetano nastavljaju i u 2018.godini. Nakon oficijalnog dijela promocije, nastavljeno je druženje sa našim korisnicima, roditeljima i djecom, i stručnim timom Dnevnog centra kojima su uručene zahvalnice za doprinos u unapređenju usluga Dnevnog centra volonterskim angažmanom.

RTV KD