О нама

Јавна установа Центар за социјални рад Козарска Дубица основан је Одлуком  Скупштине општине Бос. Дубица 1977. године.  Након усклађивања дјелатности са Законом о систему јавних служби као и другим позитивно правним прописима, регистрован је код Окружног привредног  суда у Бањој Луци, 2014.године.

Дјелатност Центра дефинисана је Законом о социјалној заштити, Законом о дјечијој заштити, Породичним законом, Законом о заштити од насиља у породици, Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступу,  Одлуком о додатним видовима у социјалној заштити Општине Коз. Дубица и Статутом Центра који је усклађен са Законом о систему јавних служби.

За извршење стручних послова и задатака из дјелокруга рада, у Центру се организује комбиновано обављање стручних послова по територијалном и референтском принципу, а руководећи, општи, технички и помоћни послови по групама послова и задатака. Центар има 10 запослених радника у сталном радном односу од чега: 1 магистар наука социјалног рада, 7 са високом стручном спремом и 2 радника са 4. степеном средње стручне спреме.

Центар је смјештен у просторијама у склопу стамбене зграде, површине 120м², у власништву Општине. Има 7 канцеларија, улазни ходник, заједничку просторију са чајном кухињом, простор за архиву. Просторије су опремљење прикладним канцеларијским намјештајем.

ЈУ Центар за социјални рад Козарска Дубица налази се на адреси Михајла Пупина бб, Козарска Дубица (зграда Солидарност).