Дјелатност

Дјелатност Центра је:

88.10 Дјелатност социјалног рада без смјештаја за старија лица и лица са инвалидитетом,

88.99  Остале дјелатности социјалног рада без смјештаја.

У провођењу социјалне и породичне заштите и пружања услуга социјалног рада Центар обавља сљедеће послове:

 • рјешава у првом степену о остваривању права из области социјалне заштите,
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,
 • рјешава у првом степену о остваривању права из области породичне заштите и старатељства,
 • пружа услуге социјалног, психолошког, педагошког, дефектолошког и управно-правног рада у поступку рјешавања о правима у оквиру своје дјелатности,
 • врши исплату новчаних права утврђених прописима о социјалној заштити.

Центар поред наведених послова, обавља и стручне  послове у провођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне заштите, и то:

 • открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
 • предлаже и предузима мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана и прати њихово извршавање,
 • организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и дјечије заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада,
 • развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,
 • пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, савјетодавне и терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
 • ради на оснивању породичног савјетовалишта у циљу пружања услуга породици и појединцу,
 • подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,
 • ради на извршавању васпитних мјера према малољетним лицима,
 • ради на избору и примјени васпитних препорука према малољетницима,
 • води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности,
 • ради на развоју партнерства међу различитим актерима у заједници који пружају социјалне услуге,
 • ради на развоју разноврсних модела збрињавања корисника у заједници и социјалних услуга у складу са потребама корисника,
 • врши и друге послове утврђене законом и одлуком скупштине општине.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске утврђује нормативе и стандарде за обављање послова Центра у вршењу јавних овлаштења.