Корисници

Корисником права у систему социјалне заштите Закон дефинише свако лице које се нађе у стању социјалне потребе, а које  испуњава Законом прописане услове. Закон о социјалној заштити препознаје двије основне групе корисника, а то су:

дјеца: без родитељског старања, са сметњама у развоју, чији је развој ометен породичним приликама, жртве насиља, жртве трговином дјецом, са друштвено неприхватљивим понашањем, изложена социјално ризичним понашањима, којима је због посебних околности потребна социјална заштита;

пунољетна лица: материјално необезбјеђена и за рад неспособна лица, са инвалидитетом, старија без породичног старања, са друштвено негативним понашањем, жртве злоупотребе психоактивних супстанци, жртве насиља у породици, жртве трговине људима и којима је због посебних околности потребна социјална заштита.