Korisnici

Korisnikom prava u sistemu socijalne zaštite Zakon definiše svako lice koje se nađe u stanju socijalne potrebe, a koje  ispunjava Zakonom propisane uslove. Zakon o socijalnoj zaštiti prepoznaje dvije osnovne grupe korisnika, a to su:

djeca: bez roditeljskog staranja, sa smetnjama u razvoju, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, žrtve nasilja, žrtve trgovinom djecom, sa društveno neprihvatljivim ponašanjem, izložena socijalno rizičnim ponašanjima, kojima je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita;

punoljetna lica: materijalno neobezbjeđena i za rad nesposobna lica, sa invaliditetom, starija bez porodičnog staranja, sa društveno negativnim ponašanjem, žrtve zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima i kojima je zbog posebnih okolnosti potrebna socijalna zaštita.