Prava

1.Prava u socijalnoj zaštiti

Socijalna zaštita je djelatnost od opšteg interesa kojom se pruža pomoć licima kada se nađu u stanju socijalne potrebe i preduzimaju potrebne mjere radi sprečavanja nastajanja i otklanjanja posljedica takvog stanja. Stanje socijalne potrebe je stanje u kojem je licu neophodna pomoć radi savladavanja socijalnih i drugih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Prava utvrđena u socijalnoj zaštiti,  realizuju se novčanim davanjima, socijalnim uslugama i drugim mjerama koje se pružaju pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini. Prava  su lična i ne mogu se prenositi na druga lica.  Prava iz socijalne zaštite pripadaju licima koja ispunjavaju propisane uslove bez obzira na razlike u rasi, boji kože, polu, jeziku, političkom, nacionalnom i vjerskom opredjeljenju, socijalnom i ekonomskom porijeklu, mjestu rođenja, invalidnosti ili bilo kojem drugom statusu.

 • novčana pomoć,
 • dodatak za pomoć i njegu drugog lica,
 • podrška u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
 • smještaj u ustanovu,
 • zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu,
 • pomoć i njega u kući,
 • dnevno zbrinjavanje,
 • jednokratna novčana pomoć,
 • savjetovanje.

2.Prava iz oblasti dječije zaštite

Korisnici prava iz Zakona o dječijoj zaštiti su djeca i porodice. Zakonom o dječijoj zaštiti uređeuje se sistem dječije zaštite koji se zasniva na pravu i dužnosti roditelja da se staraju o podizanju i vaspitanju svoje djece, prava djeteta na uslove života koji omogućavaju njegov pravilan psihofizički razvoj i obavezi države da mu to omogući. Prava iz oblasti dječije zaštite propisana su Zakonom o dječijoj zaštiti i Pravilnikom o ostavrivanju prava iz dječije zaštite, koja su od opšteg interesa i koja se finansiraju iz  sredstava Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, a to su:

 • naknada plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva,
 • naknada plate za rad po skraćenom radnom vremenu,
 • materinski dodatak,
 • pomoć za opremu novorođenčeta,
 • dodatak na djecu ( za drugo, treće i četvrto dijete),
 • zadovoljavanje razvojnih potreba djece,
 • predškolsko vaspitanje i obrazovanje za djecu bez roditeljskog staranja, djecu sa smetnjama u razvoju i djecu na dužem bolničkom liječenju,
 • odmor i rekreacija djece do 15 godina starosti u dječijem odmaralištu (Kumbor).

3.Proširena prava

Pored prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti RS (Službeni glasnik RS br.37/12.), jedinica lokalne samouprave svojom odlukom, u skladu sa potrebama stanovništva, može da utvrdi i druga prava i usluge, uslove i kriterijume za njihovo ostvarivanje. Shodno navedenom, a prema članu 11. pomenutog Zakona, poširena prava i usluge prema Odluci Opštine Kozarska Dubica su:

 • pomoć za školovanje djece iz siromašnih porodica,
 • rekreacija i ljetovanje djece i omladine iz siromašnih porodica i djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
 • usluge  personalne  asistencija za lica sa invaliditetom,
 • jednokratne novčane pomoći,
 • subvencionisanje troškova sahrane korisnika novčane pomoći,
 • subvencija za nabavku ogrevnog drveta, stanarine, utrošene električne energije i vode,
 • subvencija za nabavku narodnog hljeba i brašna.

4.Poslovi iz oblasti Porodičnog zakona

Porodičnim zakonom uređuju se porodično pravni odnosi između bračnih supružnika, roditelja i djece, usvojioca i usvojenika, staraoca i štićenika  i odnosi između srodnika u bračnoj, vanbračnoj ili usvojeničkoj porodici, te postupci nadležnih organa u vezi sa porodičnim odnosima i starateljstvom. Poslovi iz oblasti Porodičnog zakona su:

 • brak i prestanak braka,
 • odnosi roditelja i djece,
 • starateljstvo,
 • usvojenje,
 • izdržavanje.