Права

1.Права у социјалној заштити

Социјална заштита је дјелатност од општег интереса којом се пружа помоћ лицима када се нађу у стању социјалне потребе и предузимају потребне мјере ради спречавања настајања и отклањања посљедица таквог стања. Стање социјалне потребе је стање у којем је лицу неопходна помоћ ради савладавања социјалних и других тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба. Права утврђена у социјалној заштити,  реализују се новчаним давањима, социјалним услугама и другим мјерама које се пружају појединцу, члановима породице или породици у цјелини. Права  су лична и не могу се преносити на друга лица.  Права из социјалне заштите припадају лицима која испуњавају прописане услове без обзира на разлике у раси, боји коже, полу, језику, политичком, националном и вјерском опредјељењу, социјалном и економском поријеклу, мјесту рођења, инвалидности или било којем другом статусу.

 • новчана помоћ,
 • додатак за помоћ и његу другог лица,
 • подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • смјештај у установу,
 • збрињавање у хранитељску породицу,
 • помоћ и њега у кући,
 • дневно збрињавање,
 • једнократна новчана помоћ,
 • савјетовање.

2.Права из области дјечије заштите

Корисници права из Закона о дјечијој заштити су дјеца и породице. Законом о дјечијој заштити уређеује се систем дјечије заштите који се заснива на праву и дужности родитеља да се старају о подизању и васпитању своје дјеце, права дјетета на услове живота који омогућавају његов правилан психофизички развој и обавези државе да му то омогући. Права из области дјечије заштите прописана су Законом о дјечијој заштити и Правилником о оставривању права из дјечије заштите, која су од општег интереса и која се финансирају из  средстава Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске, а то су:

 • накнада плате за вријеме кориштења породиљског одсуства,
 • накнада плате за рад по скраћеном радном времену,
 • матерински додатак,
 • помоћ за опрему новорођенчета,
 • додатак на дјецу ( за друго, треће и четврто дијете),
 • задовољавање развојних потреба дјеце,
 • предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу,
 • одмор и рекреација дјеце до 15 година старости у дјечијем одмаралишту (Кумбор).

3.Проширена права

Поред права утврђених Законом о социјалној заштити РС (Службени гласник РС бр.37/12.), јединица локалне самоуправе својом одлуком, у складу са потребама становништва, може да утврди и друга права и услуге, услове и критеријуме за њихово остваривање. Сходно наведеном, а према члану 11. поменутог Закона, поширена права и услуге према Одлуци Општине Козарска Дубица су:

 • помоћ за школовање дјеце из сиромашних породица,
 • рекреација и љетовање дјеце и омладине из сиромашних породица и дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • услуге  персоналне  асистенција за лица са инвалидитетом,
 • једнократне новчане помоћи,
 • субвенционисање трошкова сахране корисника новчане помоћи,
 • субвенција за набавку огревног дрвета, станарине, утрошене електричне енергије и воде,
 • субвенција за набавку народног хљеба и брашна.

4.Послови из области Породичног закона

Породичним законом уређују се породично правни односи између брачних супружника, родитеља и дјеце, усвојиоца и усвојеника, стараоца и штићеника  и односи између сродника у брачној, ванбрачној или усвојеничкој породици, те поступци надлежних органа у вези са породичним односима и старатељством. Послови из области Породичног закона су:

 • брак и престанак брака,
 • односи родитеља и дјеце,
 • старатељство,
 • усвојење,
 • издржавање.