Uslovi za ostvarivanje prava i usluga iz socijalne zaštite

Prava i usluge iz socijalne zaštite može ostvariti lice pod uslovom da ima prebivalište na području Opštine Kozarska Dubica (kao i druga lica pod uslovima utvrđenim Zakonom), da predviđeno pravo ne ostvaruju u drugim sistemima socijalne sigurnosti i da se zbog materijalnog, socijalnog i psihosocijalnog stanja nađu u stanju socijalne potrebe.

1. Novčana pomoć

Pravo na novčanu pomoć imaju lica, koja imaju  problema u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i  koja se nalaze u stanju apsolutnog siromaštva (lica nesposobna za rad, koja nemaju vlastitih prihoda ili čiji su ukupni prihodi za izdržavanje ispod nivoa novčane pomoći, koji nemaju višak stambenog prostora, koji nemaju drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu  osigurati sredstva za izdržavanje  i koji nemaju srodnike koji su obavezni da ih izdržavaju u skladu sa Porodičnim zakonom ili ako ti srodnici zbog invalidnosti ili drugih objektivnih spriječenosti nisu u mogućnosti i sposobni da ih izdržavaju i izvršavaju obavezu izdržavanja).

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za ostvarivanje prava,
 • fotokopija lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 • uvjerenja o prihodima i imovini za sve članove domaćinstva (PIO, poreska, katastar, boračka..),
 • uvjerenje o radnom statusu za sve članove domaćinstva,
 • podaci o srodnicima.

2. Dodatak za pomoć i njegu drugog lica

Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine, kojem je zbog tjelesnih, mentalnih, čulnih poremećaja, izraženih promjena u zdravstvenom stanju neophodna stalna pomoć i njega drugog lica.  Pravo se može ostvariti kao trajno ili privremeno. Mogu ga ostvariti lica koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i  njege drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

Dodatak se priznaje na osnovu nalaza i mišljenja stručnih komisija:

 • za djecu do 18 godina – komisija za procjenu potreba  i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
 • za punoljetna lica – komisija za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštitie.

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev,
 • fotokopija lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • nalaz i mišljenje porodičnog ljekara,
 • nalaz i mišljenje ljekara specijaliste.

3. Pravo na podršku u izjednačavanju  mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju

Pravo na podršku u izjednačavanju  mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju imaju djeca i omladina sa fizičkim, mentalnim, čulnim ili kombinovanim smetnjama u razvoju, kod kojih je izvršena procjena potreba od strane Komisije. Pravo se priznaje poslije završene osnovne škole, a najkasnije do 30. godine života ukoliko su obuhvaćeni vaspitno-obrazovnim programom. Pravo se ostvaruje u vidu naknade za: troškove smještaja i troškove gradskog, odnosno međugradskog prevoza u visini iznosa cijene mjesečne karte. Djeci i omladini upućenoj na obrazovanje van mjesta prebivališta, priznaju se i troškovi prevoza do mjesta prebivališta, jednom mjesečno u visini stvarnih troškova najniže cijene karte javnog saobraćaja.

Potrebna dokumetacija:

 • zahtjev,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • nalaz i mišljenje Komisije,
 • uvjerenje o upisu u srednju školu/fakultet,
 • ugovor o stanovanju.

4. Smještaj u ustanovu

Pravo na smještaj u ustanovu imaju lica kojima je, nakon provedene stručne procjene, utvrđeno da je institucionalni smještaj najoptimalniji oblik socijalnog zbrinjavanja. Pravo na ovu uslugu, na teret budžetskih sredstava jedinice lokalne samouprave, mogu ostvariti:

1. djeca: bez roditeljskog staranja, najduže do 26.godina života, a ne duže od šest mjeseci nakon završetka školovanja; sa smetnjama u razvoju, dok traje potreba za ovim oblikom zaštite; čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, do povratka u vlastitu porodicu; žrtve nasilja i trgovinom ljudima, dok traju razlozi za ovim vidom socijalne zaštite;

2. punoljetna lica: sa invaliditetom i teško hronično oboljelo lice, starije lice, koje nije u mogućnosti da samostalno živi u porodici, zbog nepovoljnih zdravstvenih, socijalnih, stambenih ili porodičnih prilika; lica sa poremećajima u ponašanju;  žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima, dok postoje razlozi za ovim vidom socijalne zaštite; trudnica i roditelj djeteta do godinu dana života, ako je drugi roditelj djeteta umro, nestao, poginuo, izvršio nasilje u porodici, a kome je usljed materijalne neobezbjeđenosti, neriješenog stambenog pitanja, narušenih porodičnih odnosa i sl., potreban privremeni smještaj; lica koja se nađu u skitnji ili prosjačenju  ili  im je zbog drugih, opravdanih okolnosti potreban privremeni smještaj.

Pravo na ovu uslugu imaju i lica koja sredstva neophodna za zbrinjavanje obezbijede sami.

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za ostvarivanje prava,
 • fotokopija lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenja o materijalnom statusu i imovini za sve članove domaćinstva (PIO, poreska, katastar, boračka..),
 • uvjerenje o radnom statusu za sve članove domaćinstva,
 • medicinska dokumentacija (nalaz porodičnog ljekara i specijaliste),
 • podaci o srodnicima.

5. Zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu

Pravo na zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu imaju lica  koja se nalaze u istom ili sličnom stanju potrebe za socijalnim zbrinjavanjem, kao i lica koja su smještena u ustanovu socijalne zaštite. Razlika je u tome što je hraniteljstvo prepoznato kao prihvatljiviji i optimalniji oblik socijalne zaštite.

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za ostvarivanje prava,
 • fotokopija lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 • uvjerenje o materijalnom statusu (uvjerenje: o zaposlenju, PIO, poreska, katastar, boračka..),
 • medicinska dokumentacija (nalaz i mišljenje porodičnog ljekara i ljekara specijaliste),
 • podaci o srodnicima.

6. Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju lica i porodice koje se trenutno nađu u stanju socijalne potrebe, zbog nepredvidivih životnih situacija, a koji nisu u mogućnosti sami, bez pomoći sistema, da ih riješe. Najučestaliji razlozi korištenja ovog prava su: potrebe liječenja, smrt člana porodice, podrška u rješavanju stambenog pitanja, nabavka hrane, ođeće, ogrevnog drveta i sl.

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za ostvarivanje prava,
 • fotokopija lične karte,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 • uvjerenja o prihodima i imovini za sve članove domaćinstva (PIO, poreska, katastar, boračka..)
 • uvjerenje o radnom statusu za sve članove domaćinstva,
 • medicinska dokumentacija.

7. Pomoć u kući

Pravo na pomoć i njegu u kući obezbjeđuje se starijem iznemoglom licu, teško oboljelom licu i drugom licu koje nije u stanju da se brine o sebi.  Pomoć i njega u kući navedenim licima obezbjeđuje se iz budžetskih sredstava, ako: a) lice nema mogućnosti da pomoć i njegu u kući obezbijedi vlastitim sredstvima i sredstvima srodnika koji imaju obavezu izdržavanja u skladu sa Porodičnim zakonom, b) lice nije zaključilo ugovor o doživotnom izdržavanju, v) lice nije ugovorom o darovanju otuđilo imovinu i g) ukupni prihodi korisnika po svim osnovama ne prelaze iznos od 50% prosječne neto plate u Republici ostvarena u prethodnoj godini.  Pomoć i njega u kući obuhvata obavljanje kućnih poslova, održavanje lične higijene, nabavku hrane i organizovanje ishrane i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Pomoć i njegu u kući može pružati ustanova socijalne zaštite, udruženje građana, vjerska zajednica i drugo pravno lice koja ispunjava uslove za realizaciju ovog prava.

8. Savjetovanje

Savjetovanje je sistemska i programirana stručna pomoć koju realizuju stručni radnici primjenom metoda socijalnog rada i drugih društveno- humanističkih nauka, a čija je svrha pomoć pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini u razvijanju, dopunjavanju, očuvanju i poboljšanju vlastitih socijalnih mogućnosti, a u slučaju bolesti, starosti, invalidnosti, nezaposlenosti, smrti bliskih lica, problema u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problema rizičnih ponašanja djece i omladine, problema bračnih i vanbračnih odnosa, zaključenju braka, nasilja u porodici, uključivanja u svakodnevni život nakon dužeg boravka u institucijama, ostvarivanja pojedinih socijalnih prava, te u drugim nepovoljnim socijalnim okolnostima i kriznim situacijama. Savjetovanje se sprovodi na osnovu procjene ukupnih potreba korisnika, individualnog plana i sporazuma između pružaoca usluge i korisnika. Savjetovanje može sprovoditi Centar, ustanova socijalne zaštite, nevladina organizacija i stručni radnik koji samostalno obavlja poslove socijalne zaštite kao profesionalne djelatnosti, pod uslovima da imaju obezbijeđen poseban prostor i stručne kvalifikacije.