Услови за остваривање права и услуга из социјалне заштите

Права и услуге из социјалне заштите може остварити лице под условом да има пребивалиште на подручју Општине Козарска Дубица (као и друга лица под условима утврђеним Законом), да предвиђено право не остварују у другим системима социјалне сигурности и да се због материјалног, социјалног и психосоцијалног стања нађу у стању социјалне потребе.

1. Новчана помоћ

Право на новчану помоћ имају лица, која имају  проблема у задовољавању основних животних потреба и  која се налазе у стању апсолутног сиромаштва (лица неспособна за рад, која немају властитих прихода или чији су укупни приходи за издржавање испод нивоа новчане помоћи, који немају вишак стамбеног простора, који немају другу имовину из чије се вриједности могу  осигурати средства за издржавање  и који немају сроднике који су обавезни да их издржавају у складу са Породичним законом или ако ти сродници због инвалидности или других објективних спријечености нису у могућности и способни да их издржавају и извршавају обавезу издржавања).

Потребна документација:

 • захтјев за остваривање права,
 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • изјава о заједничком домаћинству,
 • увјерења о приходима и имовини за све чланове домаћинства (ПИО, пореска, катастар, борачка..),
 • увјерење о радном статусу за све чланове домаћинства,
 • подаци о сродницима.

2. Додатак за помоћ и његу другог лица

Право на додатак за помоћ и његу другог лица има лице старије од три године, којем је због тјелесних, менталних, чулних поремећаја, изражених промјена у здравственом стању неопходна стална помоћ и њега другог лица.  Право се може остварити као трајно или привремено. Могу га остварити лица која су потпуно или дјелимично зависна од помоћи и  његе другог лица у задовољавању основних животних и физиолошких потреба.

Додатак се признаје на основу налаза и мишљења стручних комисија:

 • за дјецу до 18 година – комисија за процјену потреба  и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • за пунољетна лица – комисија за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштитие.

Потребна документација:

 • захтјев,
 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • налаз и мишљење породичног љекара,
 • налаз и мишљење љекара специјалисте.

3. Право на подршку у изједначавању  могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју

Право на подршку у изједначавању  могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју имају дјеца и омладина са физичким, менталним, чулним или комбинованим сметњама у развоју, код којих је извршена процјена потреба од стране Комисије. Право се признаје послије завршене основне школе, а најкасније до 30. године живота уколико су обухваћени васпитно-образовним програмом. Право се остварује у виду накнаде за: трошкове смјештаја и трошкове градског, односно међуградског превоза у висини износа цијене мјесечне карте. Дјеци и омладини упућеној на образовање ван мјеста пребивалишта, признају се и трошкови превоза до мјеста пребивалишта, једном мјесечно у висини стварних трошкова најниже цијене карте јавног саобраћаја.

Потребна докуметација:

 • захтјев,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • налаз и мишљење Комисије,
 • увјерење о упису у средњу школу/факултет,
 • уговор о становању.

4. Смјештај у установу

Право на смјештај у установу имају лица којима је, након проведене стручне процјене, утврђено да је институционални смјештај најоптималнији облик социјалног збрињавања. Право на ову услугу, на терет буџетских средстава јединице локалне самоуправе, могу остварити:

1. дјеца: без родитељског старања, најдуже до 26.година живота, а не дуже од шест мјесеци након завршетка школовања; са сметњама у развоју, док траје потреба за овим обликом заштите; чији је развој ометен породичним приликама, до повратка у властиту породицу; жртве насиља и трговином људима, док трају разлози за овим видом социјалне заштите;

2. пунољетна лица: са инвалидитетом и тешко хронично обољело лице, старије лице, које није у могућности да самостално живи у породици, због неповољних здравствених, социјалних, стамбених или породичних прилика; лица са поремећајима у понашању;  жртве насиља у породици и жртве трговине људима, док постоје разлози за овим видом социјалне заштите; трудница и родитељ дјетета до годину дана живота, ако је други родитељ дјетета умро, нестао, погинуо, извршио насиље у породици, а коме је усљед материјалне необезбјеђености, неријешеног стамбеног питања, нарушених породичних односа и сл., потребан привремени смјештај; лица која се нађу у скитњи или просјачењу  или  им је због других, оправданих околности потребан привремени смјештај.

Право на ову услугу имају и лица која средства неопходна за збрињавање обезбиједе сами.

Потребна документација:

 • захтјев за остваривање права,
 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • увјерења о материјалном статусу и имовини за све чланове домаћинства (ПИО, пореска, катастар, борачка..),
 • увјерење о радном статусу за све чланове домаћинства,
 • медицинска документација (налаз породичног љекара и специјалисте),
 • подаци о сродницима.

5. Збрињавање у хранитељску породицу

Право на збрињавање у хранитељску породицу имају лица  која се налазе у истом или сличном стању потребе за социјалним збрињавањем, као и лица која су смјештена у установу социјалне заштите. Разлика је у томе што је хранитељство препознато као прихватљивији и оптималнији облик социјалне заштите.

Потребна документација:

 • захтјев за остваривање права,
 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • изјава о заједничком домаћинству,
 • увјерење о материјалном статусу (увјерење: о запослењу, ПИО, пореска, катастар, борачка..),
 • медицинска документација (налаз и мишљење породичног љекара и љекара специјалисте),
 • подаци о сродницима.

6. Једнократна новчана помоћ

Право на једнократну новчану помоћ имају лица и породице које се тренутно нађу у стању социјалне потребе, због непредвидивих животних ситуација, а који нису у могућности сами, без помоћи система, да их ријеше. Најучесталији разлози кориштења овог права су: потребе лијечења, смрт члана породице, подршка у рјешавању стамбеног питања, набавка хране, ођеће, огревног дрвета и сл.

Потребна документација:

 • захтјев за остваривање права,
 • фотокопија личне карте,
 • изјава о заједничком домаћинству,
 • увјерења о приходима и имовини за све чланове домаћинства (ПИО, пореска, катастар, борачка..)
 • увјерење о радном статусу за све чланове домаћинства,
 • медицинска документација.

7. Помоћ у кући

Право на помоћ и његу у кући обезбјеђује се старијем изнемоглом лицу, тешко обољелом лицу и другом лицу које није у стању да се брине о себи.  Помоћ и њега у кући наведеним лицима обезбјеђује се из буџетских средстава, ако: а) лице нема могућности да помоћ и његу у кући обезбиједи властитим средствима и средствима сродника који имају обавезу издржавања у складу са Породичним законом, б) лице није закључило уговор о доживотном издржавању, в) лице није уговором о даровању отуђило имовину и г) укупни приходи корисника по свим основама не прелазе износ од 50% просјечне нето плате у Републици остварена у претходној години.  Помоћ и њега у кући обухвата обављање кућних послова, одржавање личне хигијене, набавку хране и организовање исхране и задовољавање других свакодневних потреба. Помоћ и његу у кући може пружати установа социјалне заштите, удружење грађана, вјерска заједница и друго правно лице која испуњава услове за реализацију овог права.

8. Савјетовање

Савјетовање је системска и програмирана стручна помоћ коју реализују стручни радници примјеном метода социјалног рада и других друштвено- хуманистичких наука, а чија је сврха помоћ појединцу, члановима породице или породици у цјелини у развијању, допуњавању, очувању и побољшању властитих социјалних могућности, а у случају болести, старости, инвалидности, незапослености, смрти блиских лица, проблема у васпитању дјеце и у односима родитеља и дјеце, проблема ризичних понашања дјеце и омладине, проблема брачних и ванбрачних односа, закључењу брака, насиља у породици, укључивања у свакодневни живот након дужег боравка у институцијама, остваривања појединих социјалних права, те у другим неповољним социјалним околностима и кризним ситуацијама. Савјетовање се спроводи на основу процјене укупних потреба корисника, индивидуалног плана и споразума између пружаоца услуге и корисника. Савјетовање може спроводити Центар, установа социјалне заштите, невладина организација и стручни радник који самостално обавља послове социјалне заштите као професионалне дјелатности, под условима да имају обезбијеђен посебан простор и стручне квалификације.