Usluge

Usluga socijalne zaštite podrazumijeva postupke pružanja podrške korisnicima za aktiviranje vlastitih potencijala u zajednici, predupređivanje zavisnosti od socijalne zaštite i smanjenje rizika socijalne isključenosti. Centar za socijalni rad pruža usluge vezane za zaštitu lica od nasilja u porodici, smještaja u ustanovu i drugu porodicu, pomoć u kući, dnevno zbrinjavanje, savjetovanje, personalnu asistenciju.