О Г Л А С – Јавна лицитација

  Број: 04-47-1/2/16. Дана:10.05.2017.године   На основу Одлуке о давању сагласности за продају некретнина Скупштине општине Коз. Дубица, број:02-013-103/16. од 22.12.2016.године и Одлуке о продаји некретнина у селу Верија Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица, број:04-47-1/2/16. од 10.02.2017.године, ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица расписује О Г Л А С О СПРОВОЂЕЊУ ЛИЦИТАЦИЈЕ РАДИ ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА                   1.Предмет продаје су некретнине према посједовном стању-стању из катастарског операта катастра земљишта, које се воде на ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица са дијелом 1/1, уписане у Пл. број:91. КО Верија и то : -к.ч. бр. 158. „Брда-кућа и зграде“ пов. 30м2 и „Брда-двориште“ пов. 200м2, -к.ч. бр. 159. „Брда-воћњак“ пов. 2000м2, -к.ч. бр. 160. „Брда-њива“ пов. 10400 м2, -к.ч. бр. 555. „брда-шума“ пов. 7290 м2 и -к.ч. бр. 556. „Брда-њива“ пов. 2130 м2, по почетној продајној цијени у укупном износу од 20.391,50 КМ (словима:двадесетхиљадатристотинедеведестједнаконвертибилнамарка и 50/100) а по Налазу и мишљењу овлаштеног судског вјештака.               2.Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која уплате кауцију             За учешће у поступку лицитације учесник је дужан да положи кауцију у износу од 10% од почетне продајне цијене. Кауција се уплаћује на благајни ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица на дан лицитације. Лицитација ће се одржати ако учествују најмање два учесника. Ако се на лицитацију јави само један учесник, може се приступити поступку продаје непосредном погодбом, под условом да цијена не може бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији. Учесници на лицитацији са собом требају понијети личну карту или овлашћење за правна лица.               3.Продајну цијену за наведене некретнине учесник лицитације са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у року од 15 дана од дана закључивања уговора, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 15 дана од дана закључивања уговора о чему ће се сачинити записник о увођењу у посјед.   4.Оглас о лицитацији ради продаје наведених некретнина објавиће се у дневном листу „Независне новине“, на огласној табли ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица,       радију и телевизији Коз. Дубица и веб страници ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица.               5.Лицитација ће се одржати 09.06.2017.године у 12,00 часова у просторијама ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица, у Коз. Дубици, ул. М. Пупина бб. Контакт особа је Маја Шпица. Додатне информације могу се добити на телефон 065/853-430 или на e-mail . Некретнине се могу разгледати сваким радним даном у времену између 13,00 и 15,00 часова, уз претходну најаву учесника.   6.Чланови Комисије за провођење лицитације, запослени у ЈУ Центар за социјални рад Коз. Дубица као и чланови њихових породица, не могу бити учесници лицитације.               7.Поступак лицитације спровешће  Комисија за провођење лицитације, која броји три члана, у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број:20/12.).       Д И Р Е К Т О Р   Маја Шпица, дипл. соц. радник  с.р.    
Забележите сталну везу.