Sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju

Dana, 15.11.2017.godine, u prostorijama Centra za socijalni rad  održana je peta redovna sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju na kojoj je usvojen Akcioni plan jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u opštini Kozarska Dubica za 2018-2019.godinu. Usvojeni Akcioni plan, nakon realizovane Fokus grupe sa korisnicima od 05.10.2017.godine i Javne rasprave od 10.11.2017.godine,  biće upućen Načelniku Opštine i Skupštini opštine na usvajanje. Cilj je da se projektne aktivnosti nastave i nakon završetka projekta. Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju je započela sa radom u februaru 2017.godine, nakon imenovanja od strane Načelnika Opštine, i do sada je provela aktivnosti analize stanja socijalne zaštite i inkluzije putem sektoriskih upitinika po institucijama. Izradila dokumenat „Analiza stanja socijalne zaštite i inkuzije“ na osnovu kojeg je izrađen „Akcioni plan jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije za 2018-2019.godinu“. U maju mjesecu,  Komisija je prisustvovala dvodnevnoj edukaciji,  vezano za provedbu UNICEF programa, uključujući implementaciju projekta „Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica“ . Edukacija je rađena na temu izrade  akcionih planova i jačanja stručnih kompetencija članova u provođenju  socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou. Uspostvljen je „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju pri Centru za socijalni rad“, koji je počeo sa radom u septembru 2017.godine. Pored dnevnog boravka i ishrane u Dnevnom centru se provode stručne usluge defektologa, logopeda, psihologa, pedagoga, socijalnog radnika i ljekara – pedijatar. Obezbjeđena je personalna asistencija za djecu,  tokom boravka u Dnevnom centru. Edukativne i kreativne radionice provode se dvaput sedmično za djecu i stručne radionice za roditelje. Pedijatar jednom mjesečno vrši pregled djece i shodno stanju provode se mjere. Logoped je pregledao i donio nalaz i mišljenje za 108 djece (78 tipične djece sa smetnjma u govorno – glasovnoj komunikaciji, sa spiska koji su delegirale osnovne škole i 30 djece sa smetnjama u razvoju koja su prošla Prvostepenu stručnu komisiju za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjma u razvoju). Trenutno je u tretmanu 15 djece, a  proširuje se shodno listi čekanja. Nabavljena je i specifična oprema – digitalni logopedski set „Behringer“, koji se koristi u savremenoj logopedskoj rehabilitaciji slušanja i govora, uz obuku za logopeda.  Vrijednost ove opreme je 5.000,00KM. Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju uz Operativni tim, je trajno tijelo i dalje će raditi u pravcu unapređenja položaja marginalizovanih grupa stanovništva.

 

RTV KD