Regionalna specijalistička obuka za provođenje medijacije (posredovanja)

Radna grupa za provođenje medijacije (posredovanja) prema maloljetnim prestupnicima kod izricanja vaspitnih preporuka „lično izvinjenje oštećenom“ i „naknada štete oštećenom“, imenovana od strane Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, čiji je član i direktorica Centra za socijalni rad, Maja Špica, uspješno je završena i na regiji Doboj.

Edukacija je trodnevna i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Program je pripremljen od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite uz podršku UNICEF-a u BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske i pravosudnih institucija. Do sada je edukaciju uspješno završilo pet grupa, koje obuhvataju 25 centara i više od sto stručnih radnika. U narednom periodu očekuje se edukacija za banjalučku i prijedorsku regiju.

Posebno su značajne one uloge koje organ starateljstva ima u krivičnom postupku prema maloljetnicima. Te uloge, ogledaju se, pored ostalog, u tome što organ starateljstva utiče na izbor sredstava i mjera zaštite, odnosno u krivično-pravnom smislu on utiče na izbor sankcija na taj način, što podrobnim ispitivanjem ličnosti maloljetnika i utvrđivanjem socijalno-psihičke i emocionalne zrelosti, uslova života, odnosa u porodici i uzroka prestupničkog ponašanja, predlaže sudu odgovarajuće vidove zaštite ili sankcija prema specifičnostima svakog konkretnog slučaja.

Cilj medijacije u krivičnom postupku jeste da maloljetni prestupnik ne ulazi u postupak sudova i tužilaštava i ne doživljava stres, već da se na njega pokuša vaspitno djelovati kroz preporuke i izvinjenje oštećenom, te naknadu eventualne štete.Kada centar za socijalni rad zaprimi cjelokupan predmet u kome se nalaže provođenje pomenutih vaspitnih preporuka kroz provođenje medijacije, rukovodilac ustanove donosi odluku o imenovanju osobe koja će provoditi medijaciju. Potrebno je da je stručni radnik koji je imenovan za provođenje medijacije prošao adekvatnu specijalističku obuku za provođenje posredovanja s maloljetnicima u krivičnom postupku, i da posjeduje odgovarajući sertifikat za rad s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Prednosti primjene vaspitnih preporuka mogu se sublimirati u sljedećem: maloljetni učinioci krivičnih djela imaju mnogo više dobiti od primjene načela vaspitanja u odnosu na primjenu  načela kažnjavanja, smanjuje se stigmatizacija djece u sukobu sa zakonom, a značajno se mogu umanjiti negativne posljedice sudskog postupka po maloljetne učinioce krivičnih djela, uz očekivanje  da će se ponavljanje krivičnih djela izbjeći.