Posredovanje u postupcima prema maloljetnicima

Radna grupa Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za aktivnosti posredovanja u postupcima prema maloljetnicima, učestvovala je na studijskom putovanju, koje je organizovano uz podršku UNICEF-a Bosne i Hercegovine, u periodu od 22-27.10.2017.godine. Cilj je posjeta relevantnim institucijama u Hrvatskoj (Zagreb) i Srbiji (Novi Sad) koje su inovirane u procesu postupanja prema maloljetnicima u sukobu sa zakonom –  sudovi, tužilaštva, policija, centri za socijalni rad, fakultet, ustanove za maloljetnike i druge institucije. Ovom prilikom, Radna grupa je učestvovala i na Konferenciji „Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji„, održane u Beogradu 25.10.2017.godine. U narednom periodu Radna grupa  će izraditi Program obuke, primjene i izvršenja vaspitnih preporuka,  u cilju jačanja profesionalnih kompetencija stručnih radnika cenatar za socijalni rad u provođenju vaspitnih preporuka prema maloljetnicima: lično izvinjenje oštećenom i naknada štete oštećenom, primjenom medijaciji, odnosno posredovanju.

UNICEF SRBIJA