Oglas – Javna licitacija

Broj: 04-47-1/2/16.

Dana:10.05.2017.godine

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina Skupštine opštine Koz. Dubica, broj:02-013-103/16. od 22.12.2016.godine i Odluke o prodaji nekretnina u selu Verija Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica, broj:04-47-1/2/16. od 10.02.2017.godine, JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica raspisuje

O G L A S

O SPROVOĐENJU LICITACIJE RADI PRODAJE NEKRETNINA

1.Predmet prodaje su nekretnine prema posjedovnom stanju-stanju iz katastarskog operata katastra zemljišta, koje se vode na JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica sa dijelom 1/1, upisane u Pl. broj:91. KO Verija i to :

-k.č. br. 158. „Brda-kuća i zgrade“ pov. 30m2 i „Brda-dvorište“ pov. 200m2,

-k.č. br. 159. „Brda-voćnjak“ pov. 2000m2,

-k.č. br. 160. „Brda-njiva“ pov. 10400 m2,

-k.č. br. 555. „brda-šuma“ pov. 7290 m2 i

-k.č. br. 556. „Brda-njiva“ pov. 2130 m2,

po početnoj prodajnoj cijeni u ukupnom iznosu od 20.391,50 KM (slovima:dvadesethiljadatristotinedevedestjednakonvertibilnamarka i 50/100) a po Nalazu i mišljenju ovlaštenog sudskog vještaka.

2.Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju

Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan da položi kauciju u iznosu od 10% od početne prodajne cijene.

Kaucija se uplaćuje na blagajni JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica na dan licitacije.

Licitacija će se održati ako učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, može se pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Učesnici na licitaciji sa sobom trebaju ponijeti ličnu kartu ili ovlašćenje za pravna lica.

3.Prodajnu cijenu za navedene nekretnine učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora, a predaja zemljišta u posjed kupcu izvršiće se u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o čemu će se sačiniti zapisnik o uvođenju u posjed.

4.Oglas o licitaciji radi prodaje navedenih nekretnina objaviće se u dnevnom listu „Nezavisne novine“, na oglasnoj tabli JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica,radiju i televiziji Koz. Dubica i veb stranici JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica.

5.Licitacija će se održati 09.06.2017.godine u 12,00 časova u prostorijama JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica, u Koz. Dubici, ul. M. Pupina bb.

Kontakt osoba je Maja Špica. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 065/853-430 ili na e-mail .

Nekretnine se mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu između 13,00 i 15,00 časova, uz prethodnu najavu učesnika.

6.Članovi Komisije za provođenje licitacije, zaposleni u JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica kao i članovi njihovih porodica, ne mogu biti učesnici licitacije.

7.Postupak licitacije sprovešće  Komisija za provođenje licitacije, koja broji tri člana, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, broj:20/12.).

D I R E K T O R

Maja Špica, dipl. soc. radnik  s.r.