O nama

Javna ustanova Centar za socijalni rad Kozarska Dubica osnovan je Odlukom  Skupštine opštine Bos. Dubica 1977. godine.  Nakon usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o sistemu javnih službi kao i drugim pozitivno pravnim propisima, registrovan je kod Okružnog privrednog  suda u Banjoj Luci, 2014.godine.

Djelatnost Centra definisana je Zakonom o socijalnoj zaštiti, Zakonom o dječijoj zaštiti, Porodičnim zakonom, Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici, Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupu,  Odlukom o dodatnim vidovima u socijalnoj zaštiti Opštine Koz. Dubica i Statutom Centra koji je usklađen sa Zakonom o sistemu javnih službi.

Za izvršenje stručnih poslova i zadataka iz djelokruga rada, u Centru se organizuje kombinovano obavljanje stručnih poslova po teritorijalnom i referentskom principu, a rukovodeći, opšti, tehnički i pomoćni poslovi po grupama poslova i zadataka. Centar ima 10 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu od čega: 1 magistar nauka socijalnog rada, 7 sa visokom stručnom spremom i 2 radnika sa 4. stepenom srednje stručne spreme.

Centar je smješten u prostorijama u sklopu stambene zgrade, površine 120m², u vlasništvu Opštine. Ima 7 kancelarija, ulazni hodnik, zajedničku prostoriju sa čajnom kuhinjom, prostor za arhivu. Prostorije su opremljenje prikladnim kancelarijskim namještajem.

JU Centar za socijalni rad Kozarska Dubica nalazi se na adresi Mihajla Pupina bb, Kozarska Dubica (zgrada Solidarnost).