Medijacija u postupku prema maloljetnim prestupnicima

Započela  regionalna specijalistička obuka za provođenje medijacije (posredovanja) prema maloljetnim prestupnicima kod izricanja vaspitnih preporuka „lično izvinjenje oštećenom“ i „naknada štete oštećenom“.

U oblasti društvene zaštite i resocijalizacije maloljetnih prestupnika organ starateljstva ima ključnu, autonomnu i nezamjenjivu ulogu. Njegove uloge počinju praćenjem i ispitivanjem pojave devijantnih ponašanja i prestupništva i ranim otkrivanjem pojedinih slučajeva, kako bi se preduzimale blagovremene mjere zaštite.

Posebno su značajne one uloge koje organ starateljstva ima u krivičnom postupku prema maloljetnicima. Te uloge, ogledaju se, pored ostalog, u tome što organ starateljstva utiče na izbor sredstava i mjera zaštite, odnosno u krivično-pravnom smislu on utiče na izbor sankcija na taj način, što podrobnim ispitivanjem ličnosti maloljetnika i utvrđivanjem socijalno-psihičke i emocionalne zrelosti, uslova života, odnosa u porodici i uzroka prestupničkog ponašanja, predlaže sudu odgovarajuće vidove zaštite ili sankcija prema specifičnostima svakog konkretnog slučaja.

Cilj medijacije u krivičnom postupku jeste da maloljetni prestupnik ne ulazi u postupak sudova i tužilaštava i ne doživljava stres, već da se na njega pokuša vaspitno djelovati kroz preporuke i izvinjenje oštećenom, te naknadu eventualne štete.

Kada centar za socijalni rad zaprimi cjelokupan predmet u kome se nalaže provođenje pomenutih vaspitnih preporuka kroz provođenje medijacije, rukovodilac ustanove donosi odluku o imenovanju osobe koja će provoditi medijaciju. Potrebno je da je stručni radnik koji je imenovan za provođenje medijacije prošao adekvatnu specijalističku obuku za provođenje posredovanja s maloljetnicima u krivičnom postupku, i da posjeduje odgovarajući sertifikat za rad s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Prednosti primjene vaspitnih preporuka mogu se sublimirati u sljedećem: maloljetni učinioci krivičnih djela imaju mnogo više dobiti od primjene načela vaspitanja u odnosu na primjenu  načela kažnjavanja, smanjuje se stigmatizacija djece u sukobu sa zakonom, a značajno se mogu umanjiti negativne posljedice sudskog postupka po maloljetne učinioce krivičnih djela, uz očekivanje  da će se ponavljanje krivičnih djela izbjeći.

Edukaciju provodi Radna grupa imenovana od strane Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Edukacija je trodnevna i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela. Program je pripremljen od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite uz podršku UNICEF-a u BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske i pravosudnih institucija.

Edukacija predstavlja novinu u sistemu socijalne zaštite i maloljetničkog pravosuđa, a doprinijeće jačanju kompetencija stručnih radnika centara za socijalni rad, sticanju novih znanja i vještina, ali i prevenciji maloljetničkog prestupništva, jačanju djece i porodice.