Медијација у поступку према малољетним преступницима

Започела  регионална специјалистичка обука за провођење медијације (посредовања) према малољетним преступницима код изрицања васпитних препорука „лично извињење оштећеном“ и „накнада штете оштећеном“.

У области друштвене заштите и ресоцијализације малољетних преступника орган старатељства има кључну, аутономну и незамјењиву улогу. Његове улоге почињу праћењем и испитивањем појаве девијантних понашања и преступништва и раним откривањем појединих случајева, како би се предузимале благовремене мјере заштите.

Посебно су значајне оне улоге које орган старатељства има у кривичном поступку према малољетницима. Те улоге, огледају се, поред осталог, у томе што орган старатељства утиче на избор средстава и мјера заштите, односно у кривично-правном смислу он утиче на избор санкција на тај начин, што подробним испитивањем личности малољетника и утврђивањем социјално-психичке и емоционалне зрелости, услова живота, односа у породици и узрока преступничког понашања, предлаже суду одговарајуће видове заштите или санкција према специфичностима сваког конкретног случаја.

Циљ медијације у кривичном поступку јесте да малољетни преступник не улази у поступак судова и тужилаштава и не доживљава стрес, већ да се на њега покуша васпитно дјеловати кроз препоруке и извињење оштећеном, те накнаду евентуалне штете.

Када центар за социјални рад заприми цјелокупан предмет у коме се налаже провођење поменутих васпитних препорука кроз провођење медијације, руководилац установе доноси одлуку о именовању особе која ће проводити медијацију. Потребно је да је стручни радник који је именован за провођење медијације прошао адекватну специјалистичку обуку за провођење посредовања с малољетницима у кривичном поступку, и да посједује одговарајући сертификат за рад с дјецом и малољетницима у кривичном поступку.

Предности примјене васпитних препорука могу се сублимирати у сљедећем: малољетни учиниоци кривичних дјела имају много више добити од примјене начела васпитања у односу на примјену  начела кажњавања, смањује се стигматизација дјеце у сукобу са законом, а значајно се могу умањити негативне посљедице судског поступка по малољетне учиниоце кривичних дјела, уз очекивање  да ће се понављање кривичних дјела избјећи.

Едукацију проводи Радна група именована од стране Министра здравља и социјалне заштите Републике Српске. Едукација је тродневна и састоји се од теоријског и практичног дијела. Програм је припремљен од Министарства здравља и социјалне заштите уз подршку УНИЦЕФ-а у БиХ, Министарства правде Републике Српске и правосудних институција.

Едукација представља новину у систему социјалне заштите и малољетничког правосуђа, а допринијеће јачању компетенција стручних радника центара за социјални рад, стицању нових знања и вјештина, али и превенцији малољетничког преступништва, јачању дјеце и породице.