Lične invalidnine

Vlada Republike Srpske, donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za lične invalidnine („Sl.glasnik RS“, broj:53/18.). Ova Odluka se primjenjuje od Juna 2018.godine.

Unapređenje položaja lica sa invaliditetom vršiće se isplatom lične invalidnine od  100,00KM po korisniku, isplata će se vršiti  u mjesečnom novčanom iznosu, a finansiraće se od strane Vlade RS, preko Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS. Plasman sredstava izvršiće se centrima za socijalni rad u skladu sa uputstvom kojim se propisuje način isplate sredstava jedinicama lokalne samouprave iz budžeta RS namijenjen za isplatu novčanih davanja za korisnike prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti.

Uslovi za ostvarivanje lične invalidnine  su:  prebivalište u Republici Srpskoj, zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih  životnih potreba,- oštećenje ili oboljenje nastalo u razvojonom periodu, tjelesno oštećenje od 80 do 100%.  Tjelesno oštećenje utvrđuje komisija PIO.

Izuzetno, lica sa psihičkim poremećajima i oboljenjima i lica sa oštećenjem u intelektualnom funkcionisanju mogu ostvariti ličnu invalidninu, ako ispunjavaju druge navedene uslove.  Lica sa potpunim  gubitkom  sluha oba uha kao potpunim gubitkom sluha preko 95%, mogu ostavriti ličnu invalidninu, iako nisu zavisna od pomoći i njege drugog lica, prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Postupak će provoditi centri za socijalni rad.  Komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i Komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanju funkcionalnog stanja korisnika, koje djeluju pri JU Centru za socijalni rad, vršiće procjenu određenih lica, ovisno o slučaju,  shodno postupku propisanom za ostvarivanje prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti.