Личне инвалиднине

Влада Републике Српске, донијела је Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење положаја лица са инвалидитетом накнадом за личне инвалиднине („Сл.гласник РС“, број:53/18.). Ова Одлука се примјењује од Јуна 2018.године.

Унапређење положаја лица са инвалидитетом вршиће се исплатом личне инвалиднине од  100,00КМ по кориснику, исплата ће се вршити  у мјесечном новчаном износу, а финансираће се од стране Владе РС, преко Министарства здравља и социјалне заштите РС. Пласман средстава извршиће се центрима за социјални рад у складу са упутством којим се прописује начин исплате средстава јединицама локалне самоуправе из буџета РС намијењен за исплату новчаних давања за кориснике права из Закона о социјалној заштити.

Услови за остваривање личне инвалиднине  су:  пребивалиште у Републици Српској, зависност од помоћи и његе другог лица приликом задовољавања основних  животних потреба,- оштећење или обољење настало у развојоном периоду, тјелесно оштећење од 80 до 100%.  Тјелесно оштећење утврђује комисија ПИО.

Изузетно, лица са психичким поремећајима и обољењима и лица са оштећењем у интелектуалном функционисању могу остварити личну инвалиднину, ако испуњавају друге наведене услове.  Лица са потпуним  губитком  слуха оба уха као потпуним губитком слуха преко 95%, могу оставрити личну инвалиднину, иако нису зависна од помоћи и његе другог лица, приликом задовољавања основних животних потреба.

Поступак ће проводити центри за социјални рад.  Комисија за процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју и Комисије за утврђивање способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника, које дјелују при ЈУ Центру за социјални рад, вршиће процјену одређених лица, овисно о случају,  сходно поступку прописаном за остваривање права из Закона о социјалној заштити.