Konferencija lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera

Dana, 28.i 29.03.2017.godine u Mostaru, u hotelu „Mostar“,  održana je Konferencija Lokalnih radnih grupa za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjenu alternativnih mjera, u organizaciji Biro za ljudska prava iz Tuzle i UNICEFA, a u okviru UNICEF projekta „Pravda za svako dijete“. Projekat se realizuje u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Vladom Švicarske i resornim ministarstvima i institucijama na državnom i entitetskom nivou.  Projekat ima za cilj pružiti podršku jačanju sistema zaštite djece u kontaktu sa zakonom u Bih, sa posebnim fokusom na podršku primjeni alternativnih mjera i prevenciju maloljetničkog prestupništva. Biro za ljudska prava Tuzla je jedan od strateških partnera Unicef-a koji učestvuje u provođenju ovog projekta još od 2010.godine.

Na konferenciji su predstavnici lokalnih radnih grupa za regiju Bihać, Prijedor, Koz. Dubica, Tuzla, Bijeljina, Brčko distrikt, Zenica, Trebinje, Čapljina, predstavili postignute rezultate rada na unapređenju prevencije maloljetničkog prestupništva u proteklom periodu.

Ispred naše lokalne zajednice Konferenciji su prisustvovali predstavnici policije, osnovnih i srednje škole, NVO , Centra za mentalno zdravlje i Centra za socijalni rad Koz. Dubica.

Predstavnik JU Centra za socijalni rad Koz. Dubica, gđa Senka Jujić, dipl. pravnik, koja je ujedno i koordinator Radne grupe, na Konferenciji je predstavila rad i postignuća u našoj lokalnoj zajednici kada je u pitanju prevencija maloljetničkog prestupništva.  Analiza rada pokazuje da je primjenom novog Zakona o postupanju prema djeci i maloljetnicima u krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj: 13/10.) došlo do smanjenja broja  krivičnih djela u kojima su izvršioci maloljetni počinioci. Cilj je, da si i dalje kroz multisektorsku koordinaciju i saradnju te multidisciplinarni pristup, raditi na prevenciji maloljetničkog prestupništva.

Za period 2017-2018 imenovana je radna grupa, koja je usvojila poslovnik o radu i Akcioni pan za pomenuti period.

Ovom prilikom, gđa Senka Jujić, obišla je ustanovu socijalne zaštite, Dom za starija lica „Miran san“ Mostar, gdje se na smještaju nalazi  naša sugrađanka.