Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju prisustvovala dvodnevnoj edukaciji

Dana, 25 i 26. maja u Banja Luci,  Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju Opštine Kozarska Dubica, prisustvovala je dvodnevnoj edukaciji,   vezano za provedbu UNICEF programa, uključujući implementaciju projekta „Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica“ . Edukacije je rađena na temu izrade  akcionih planova i jačanja stručnih kompetencija članova u provođenju  socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou. Komisija je imenovana od strane Načelnika Opštine, kao trajno tijelo i ima za ulogu  jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou i unapređenje kvaliteta života (statusa) socijalno isključenih kategorija stanovništva. U okviru navedenog Projekta, krajnji cilj je otvaranje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, gdje bi im se obezbijedio besplatan pristup i dostupnost stručnim uslugama. Prethodno, Komisija ima za obavezu da uradi analizu stanja u oblasti socijalne zaštite i inkluzije na nivou lokalne zajednice i izradi dvogodišnji Akcioni plan, koji će usvajati Skupština Opštine.