25.novembar Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25. novembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i danas počinje kampanja „16 dana aktivizma“ u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, koja se završava 10. decembra na Međunarodni dan o ljudskim pravima. Suština kampanje je da se jačaju porodične vrijednosti, prosocijalne norme ponašanja, da se osudi svaki oblik nasilja, odnosno nulta tolerancija na sve oblike rodno zasnovanog nasilja. Svjetska zdravstvena organizacije je objavila istraživanje da su žene žrtve nasilja u 90% slučajeva, da je jedna od tri žene (35%)širom svijeta, doživjela neki oblik nasilja u partnerskom ili vanpartnerskom odnosu. Većina počinilaca su initimni partneri. Čak 38% ubistava žena na globalnom nivou je počinjeno od strane muškog initimnog partnera. Porodično nasilja je najučestaliji oblik rodno zasnovanog  nasilja, a upravo je porodica mjesto gdje svaki član treba da se osjeća najsigurnije i najzaštićenije.

U toku  2020. godine, zaključno sa polovinom  novembra  mjeseca, u Centru za socijalni rad Kozarska Dubica evidentirano je 22 slučajeva nasilja u porodici, što je za 8 slučajeva više u odnosu na isti period prošle godine. Kada se govori o etiologiji nasilja, uzroci su u alkoholizmu, mentalnim bolestima, narušenoj komunikaciji, iako nema opravdanja za činjenje nasilja.

U novonastaloj situaciji koju je izazvala pandemija virusom korona,teže se uočava i prijavljuje nasilje. Građani suočeni sa novim izazovima, roditeljstvo u doba korone, nova organizacija života – rad od kuće (nemaju fizički odvojen privatni i poslovni prostor za rad; mala djeca, porodica, problem organizacije); Strah od gubitka posla, strah za egzistenciju, strah od bolesti, neizvijesnost od budućih događaja (u kom pravcu će se razvijati pandemija, koje mjere nas očekuju i sl.), došlo je pada praga tolerancija na frustracije, vrlo je važna kontinuirana psihološka podrška kako bi se sa što manje posljedica izašlo iz novonastale krize.

Centar za socijalni rad, kada je u pitanju nasilje, provodi mjere prevencije  u smislu praćenja porodica u riziku, savjetodavnog rada u pravcu jačanja prosocijalnih normi ponašanja, učenju nekonfliktnog rješavanja problema, jačanju partnerskih i roditeljskih kapaciteta, psihosocijalna podrška i osnaživanje lica u krizi,   a pruža se novčana i druga  materijalna podrška. Smještaj u sigurnu kuću, u hraniteljsku ili drugu porodicu. Set mjera iz oblasti socijalne, porodične i dječije zaštite, ovisno da li je žrtva dijete ili punoljetna osoba. Posebnu zaštitu uživaju djeca, starija lica, lica sa invaliditetom i lica pod starateljstvom.

Od 1. maja 2020. godine, na snazi su izmjene i dopune Zakona o zaštiti nasilja u porodici. Po ovom Zakonu  sve radnje nasilja, pa i sam osnov sumnje da je počinjeno nasilje i prijetnje nasiljem, se tretiraju kao krivično djelo. Hitne mjere zaštite, koje se izriču  u roku 24 časa,  se sada mogu izreći i na prijedlog Centra za socijalni rad, pa i sam žrtve. U cilju sprečavanja nasilja u porodici uspostavljenja je saradnja u kojoj učestvuju sve bitne institucije – subjekti zaštite. Žrtva ima pravo na pristup svim subjektima zaštite i oslobođena je svih troškova postupka.