U Septembru počinje sa radom Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju

Dana 03.07.2017.godine, u velikoj sali Skupštine opštine, održana je treća redovna sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju, na kojoj su usvojeni finalni dokumenti: Analiza stanja u oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece i  prijedlog posebno usmjerenog projekta u pravcu uspostave Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju.

Komisija je na osnovu analize stanja u lokalnoj zajednici, putem sektorskih upitnika, izdvojila djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i djecu sa oštećenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji (i tipična djeca), kao prioritetnu grupu, za koju treba obezbijediti adekvatnu i integrisanu uslugu.

Cilj je da se projektom obezbijedi dnevno zbrinjavanje i stručne usluge, koje do sada nisu razvijene u našoj lokalnoj zajednici, prvenstveno usluge logopeda.

Predviđena je kupovine skupe i adekvatne logopedske opreme (logopedski set i kabinet), edukacija za logopeda, kupovina didaktičkog materijala, kancelarijskog namještaja i materijala.

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, za vrijeme trajanja projekta, realizovaće se u prostoru postojećeg Dnevnog centra, Centra za socijalni rad, dok se ne iznađe novi, adekvatan prostor, na čemu će se kontinuirano raditi. Pored usluge logopeda, u Dnevnom centru biće obezbijeđene usluge defektologa, pedijatra, socijalnog radnika, psihološko-pedagoške radionice (stručne i kreativne), kao i usluga asistenta za djecu, kao podrška tokom izvođenja radionica, a u cilju olakšavanja dolaska i boravka djece u Dnevnom centru.

Projakt finansira Evropska unija, a realizovaće se od septembra 2017.godine do kraja januara 2018.godine, sa ciljem da se uz podršku lokalne zajednice nastavi sa njegovom realizacijom i nakon završetka Projekta.

Cilj je da se djeci sa smetnjama u razvoju i tipičnoj djeci sa oštećenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji, obezbijedi  adekvatna, stručna i besplatna usluga, koja će biti dostupna djeci i roditeljima i integrisana u lokalnoj zajenici.

 

RTV KD