Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektoralnog pristupa socijalne zaštite i inkluzije

Danas je u kabinetu Načelnika Opštine, potpisan „Protokol o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma“. Potpisnici Protokola su Načelnik Opštine i predstavnici institucija i organizacija Opštine: JU Centar za socijalni rad Koz. Dubica,JZU Dom zdravlja „Kozma i Damjan“ Koz. Dubica, JU DV “Pčelica” Koz. Dubica, JU OŠ „V. S. Karadžić“ Koz. Dubica, JU OŠ „S. Sava“ Koz. Dubica, JU OŠ „Majka Knežopoljka“ Knežica, JU SŠC „Nikola Tesla“, Koz. Dubica, Policijska stanica Koz. Dubica, Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Koz. Dubica. Ovaj Protokol ima za cilj unapređenje multisektorskog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma, te da obezbijedi kvalitetniju saradnju i rad nadležnih institucija i organizacija opštine Koz. Dubica na aktivnostima pružanja podrške i zaštite: djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, uz opredjeljenje za poštovanje principa u radu: zakonitosti, transparentnosti, partnerstva, multisektoralnosti, ravnopravnosti spolova, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti i profesionalne stručnosti prilikom učešća u zajedničkom radu kroz referalni mehanizam.

Cilj je da  kroz referalni mehanizam praćenja, svaka od institucija sa aspekta svoje struke, doprinese da se dijete razvije do maksimuma svojih potencijala. Centar za socijalni rad jeste nosioc socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, ali uz podršku drugih institucija i organizacija i razvijanjem multiusektorske saradnje, može  doprinejti unapređenju socijalne zaštite i inkluzije na lokalnom nivou. Početkom septembra 2017.godine, Centar za socijalni rad je, uz podršku UNICEF projekta uspostavio novu uslugu: „Uspostava dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“, gdje su djeci i omladini, pored dnevnog boravka, obezbijeđene stručne usluge socijalnog radnika, psihologa, pedagoga, dječijeg pedijatra, defektologa i logopeda. Stručni tim Dnevnog centra činie predstavnici navedenih institucija. U Dnevnom centru provode se kreativne i edukativne radionice za djecu i edukativne radionice za roditelje. Uz podršku Opštine finansira se stručna usluga logopeda iz gradiške, s obzirom da je ovaj profil deficitaran u našoj lokalnoj azjednici i roditelji su ranije, potrebe svoje djece za ovom uslugom morali zadovoljavati u drugim gradovima. Sada im je ova usluga dostupna u njihovoj lokalnoj zajednici. Trenutno je u tretmanu kod logopeda 15 djece kod, a 63 djece na listi čekanja, koji će biti obuhvaćeni tretmanom prema redoslijedu. Ljekar, dječiji pedijatar jednom mjesečno radi pregled djece i shodno tome provodi mjere i daje preporuke. Cilj je da su djeci i omladini sa smetnjama u razvoju usluge dostupne, besplatne i integrisane u lokalnoj zajednici, a Centar za socijalni rad će i dalje raditi na unapređenju usluga shodno potrebama korisnika, naročito kada su u pitanju socijalno isključene i mariginalizovane grupe korisnika.

RTRS