Održana druga faza obuka za izradu planova integriteta

Dana 12.04.2017.godine, sa početkom u 11,00 časova, u hotelu „Prijedor“ u Prijedoru, Ministarstvo pravde RS , kao nosilac i koordinator antikoruptivnih aktivnosti u Republici Srpskoj, održalo  je drugu fazu obuke za izradu planova integriteta  u cijelom javnom sektoru,  radi poboljšanja i prevencije u borbi protiv korupcije.Značaj  obuke je nemjerljiv jer će učesnici  savladati mehanizme kojima će, eventualno, preduprijediti neke situacije koje mogu da dovedu do korupcije.

Ispred Centra za soc. rad Kozarska Dubica, obuci je prisustvovala  Mr sci. Vesna Mijić, soc. radnik, koja je i član Radne grupe za izradu Plana integriteta Centra.

Strategijom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2013-2017. godina, te Akcionim planom propisana je obaveza da svi državni organi, jedinice lokalne samouprave, javne službe, javna preduzeća i svi drugi subjekti osnovani Ustavom ili zakonima Srpske, donesu planove integriteta.

Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Plana integriteta Centra, kao i Obavijest za zaposlene, završeno je u prethodnom periodu.  Radna grupa za izradu Plana integriteta ispred JU „Centar za socijalni rad“ Kozarska Dubica, imenovana je u sastavu:

  • Senka Jujić, dipl pravnik,  samostalni stručni saradnik za pravne i normativne poslove, koordinator radne grupe;
  • Mr sci. Vesna Mijić, soc. radnik, samostalni stručni saradnik za poslove socijalnog rada, član;
  • Azra Milunović, prof. pedagogije – psihologije,  samostalni stručni saradnik za pedagošku-psihološke poslove , član;
  • Ivana Milošević, dipl. soc. radnik, samostalni stručni saradnik za poslove socijalnog rada, član.

Zadatak Radne grupe je da realizuje sve aktivnosti u vezi sa pripremom i izradom Plana integriteta Centar  u skaldu sa Pravilima za izradu, uvođenje i sprovođenje planova integritata u  Republici Srpskoj.

Planovi integriteta su pokazatelj predanosti institucija da rade na transparentan način koji omogućava jednak i pravdean pristup svima kada je riječ o uslugama, zapošljavanju i funkcionisanju BiH na svim nivoima.

Centar za socijalni rad Koz. Dubica, će u narednom periodu pristupiti izradi Plana  integriteta.