Sjednica Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju opštine Kozarska Dubica

Dana, 07.03.2018.godine u maloj sali Skupštine opštine, Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju održala je 7. redovnu sjednicu, vezano za provedbu UNICEF programa, uključujući implementaciju projekta:„Djeca bez roditeljskog staranja-Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodice“.

Na dnevnom redu razmatran je i usvojen cjelokupni Izvještaj JU Centra za socijalni rad o implementaciji posebno usmjerenog projekta „Uspostava Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju“  koji se implementirao u periodu 01.09.2017-31.01.2018. godine, a finansijska konstrukcija pojekta finalizirana tokom februara. Uz podršku Opštine budžetom za 2018.godinu, Centru su odobrena sredstava za nastavak projektnih aktivnosti.

Informacija da je Načelnik Opštine prihvatio godišnji izvještaj  SZI Komisije za 2017. godinu, a koji je dostavljen Načelniku 21.02.2018. godine, uz napomenu da će se isti razmatrati na dnevnom redu  SO Kozaska Dubica.

Dogovoren je plan rada Komisije i Operativnog tima za naredni period, kao i ažuriranje matrice monitoringa „Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u opštini Kozarska Dubica za 2018-2019. godinu“ za 1. kvartal 2018. godine, kai i nastavak praćenja primjene Protokola o postupanju i saradnji nadležnih institucija i organizacija s ciljem unapređenja multisektoralnog pristupa socijalne zaštite i inkluzije uvođenjem referalnog mehanizma“ u cilju unapređenja položaja djece i mladih sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju potpisanog od strane 10  potpisnika, potpisan 08.11.2017. godine.

Usvojeni su  zapisnici  sa redovnih sjednica SZI Komisije i SZI OT, te zapisnici sa 2. Monitoring posjete SZI Komisije o implementaciji posebno usmjerenog projekta  „Uspostava Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju“ koji se implementirao u periodu 1.09.2017-31.01.2018. godine od strane JU CSR, održane 29.01.2018. godine, uz napomenu da je 1. monitoring Komisije realizovan 25.10.2017. godine   i zapisnik sa 2. UNICEF Monitoring posjete od 17.01.2018. godine, vezano za implementaciju posebno usmjerenog projekta  „Uspostava Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju“ koji se implementirao u periodu 1.09.2017-31.01.2018. godine od strane JU CSR, uz napomenu da je 1. UNICEF monitoring posjeta realizovana 9.11.2017. godine.

Dogovoren je datum realizacije naredne sjednice SZI Komisije opštine Kozarska Dubica, koja će se održati krajem aprila 2018. godine.

Nakon formalnog djela, Komisija je izrazila posebnu zahvalnost predstavnici  UNICEF-a, Veri Bartel, na dosadašnjoj saradnji i podršci u realizaciji svih aktivnosti rada SZI Komisije, a posebno realizaciji  PUP-a:“Uspostava Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju“.

RTV KD