Održana Javna rasprava o nacrtu Akcionog plana

Dana, 10.11.2017.godine u maloj sali Skupštine opštine sa početkom u 12,00 časova,  od strane Komisije za socijalnu zaštitu i  inkluziju, realizovana  je Javna rasprava u cilju uvida u nacrt dokumenta „Akcioni plan jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u opštini Kozarska Dubica za 2018-2019. godinu“  i diskusije, te donošenje zaključaka u cilju unapređenja pomenutog nacrta dokumenta.

Aktivnosti Akcionog plana za naredne dvije godine, biće usmjeren na tri prioritetne grupe  djece: Djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, djecu sa smetnjama u glasu, govoru i jeziku i djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja. S obzirom na definisane prioritetne probleme, osnovni ciljevi ovog Akcionog plana su: Uspostaviti adekvatne usluge i mehanizme saradnje koji će doprinijeti većoj i kvalitetnijoj uključenosti djece i mladih sa poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju i njihovih porodica u lokalnu zajednicu; Uspostaviti adekvatne usluge za djecu sa smetnjama u glasu, govoru i jeziku, uključujući savjetodavne usluge za djecu i roditelje; Uspostaviti adekvatne usluge savjetovanja i stručnog rada sa djecom i mladima bez adekvatnog roditeljskog staranja i njihovim roditeljima/starateljima.

Prisutni građani su informisani i o rezultatima rada Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju i Operativnog tima za socijalnu zaštitu i inkluziju, i sadržaju Akcionog plana i dat je značaj prijedlozima građana u cilju unapređenja nacrta „Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije u opštini Kozarska Dubica za 2018-2019. godinu“.

Roditelji su istakli veliko zadovoljstvo zbog uspostavljanja nove usluge dnevnog zbrinjavanja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Centra za socijalni rad i dostupnosti stručnih usluga na jednom mjestu. Posebno su istakli značaj logopedskog tretmana, s obzirom na deficit ovog stručnog kadra u našoj lokalnoj zajednici i dosadašnjim problemima oko odvođenja djece u druge gradove kao i finansijskih poteškoća za realizovanje istog. Zadovoljni su rasporedom edukativnih i kreativnih radionica, kao i mogućnošću dnevnog boravka djece tokom dana i omogućenim pregledima od strane dječijeg pedijatra. Slažu se sa predloženim aktivnostima Akcionog plana.

Kao potrebu da se u narednom periodu riješi, odnosno uvrsti u akcioni plan, roditelji su istakli prevoz djece na radionice, jer je većini roditelja problem prevoz djece iz seoskih područja, te da bi organizovanje prevoza od strane opštine, što je njihova preporuka, omogućilo dolazak sve djece, redovno, na radionice i stručne tretmane. Takođe, pozdravili su novu uslugu sa naznakom da će je podržati da bude integrisana u lokalnoj zajednici.

Važno  je da roditelji ravnopravno učestvuju i daju svoje prijedlog za unapređenje Akcionog plana, jer se radi o potrebama njihove djece, koje oni najbolje poznaju. Suština je da su im stručne usluge dostupne i besplatne, što je već uspostavljeno kroz Dnevni centar Centra za socijalni rad  i da usluga bude integrisana u lokalnu zajednicu i po završetku projekta.

Nacrt dvogodišnjeg Akcionog   plana će nakon unapređenja na sljedećem radnom sastanku SZI Komisije, i usvajanja na 5. redovnoj sjednici  SZI Komisije planiranoj 15.11.2017. godine, biti upućen na usvajanje od strane Načelnika Oštine Kozarska Dubica i Skupštini opštine Kozarska Dubica.

 

RTV KD