Uslovi za ostvarivanje prava i usluga po Odluci Opštine

Proširena socijalna zaštita je organizovana djelatnost usmjerena na dodatno obezbjeđenje socijalne sigurnosti građana, koja obuhvata praćenje socijalnih potreba pojedinca, članova porodice ili porodice u cjelini i pružanje pomoći licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, a u skladu sa mogućnostima Opštine Kozarska Duibica.

Proširena prava i usluge prema Odluci Opštine Kozarska Dubica su:

 • pomoć za školovanje djece iz siromašnih porodica,
 • rekreacija i ljetovanje djece i omladine iz siromašnih porodica i djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
 • usluge  personalne  asistencija za lica sa invaliditetom,
 • jednokratne novčane pomoći,
 • subvencionisanje troškova sahrane korisnika novčane pomoći,
 • subvencija za nabavku ogrevnog drveta, stanarine, utrošene električne energije i vode,
 • subvencija za nabavku narodnog hljeba i brašna.

 

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za ostvarivanje prava,
 • fotokopija lične karte,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • izjava o zajedničkom domaćinstvu,
 • uvjerenja o prihodima i imovini za sve članove domaćinstva (PIO, poreska, katastar, boračka..),
 • uvjerenje o radnom statusu za sve članove domaćinstva,
 • podaci o srodnicima.