Uslovi za ostvarivanje prava iz dječije zaštite

1. Pomoć za opremu novorođenčeta

Pomoć za opremu novorođenčeta ostvaruje se u novčanom iznosu za svako novorođeno dijete u porodici, bez obzira na red rođenja i materijalne uslove porodice. Pomoć za opremu novorođenčeta ostvaruje svaka majka, pod uslovom da ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske, bez obzira na mjesto porođaja. Mjesna nadležnost se utvrđuje uvidom u ličnu kartu. Prema Odluci Vlade Republike Srpske, isplaćuje se jednokratni novčana naknada za svako treće i četvrto dijete rođeno u porodici, bez obzira na mjesto porođaja.

Potrebna dokumentacija:

 • Fotokopija lične karte za majku,
 • izvod iz matične knjige rođenih ili otpusno pismo za novorođenče,
 • izvod iz matične knjige rođenih za ranije rođenu djecu u porodici.

2. Materinski dodatak

Pravo na materinski dodatak ostvaruje svaka majka, osim majke koja ima pravo na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva i koja ne ispunjava imovinski cenzus utvrđen Zakonom. Materinski dodatak iznosi do 30% od prosječne neto plate po zaposlenom u privredi Republike, ostvarene u prethodnoj godini.  Pravo na materinski dodatak ostvaruje se za prvo troje djece u porodici, u trajanju od 365 dana. Rok za podnošenje zahtjeva je najduže 90 dana od dana rođenja djeteta.

Potrebna dokumentacija:

 • ovjerena kućna listu kod nadležnog organa Opštine,
 • fotokopije ličnih karata za sve punoljetne članove navedene na kućnoj listi da žive u zajedničkom domaćinstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete na koje se ostvaruje pravo i ranije rođenu djecu u porodici,
 • uvjerenje sa zavoda za zapošljavanje, kao dokaz da se radi o nezaposlenom licu,
 • ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice, radne knjižice, potvrdu da je majka redovan student ili bilo koji drugi dokaz o nezaposlenosti, pod uslovom da majka nije prijavljena na zavod za zapošljavanje;
 • dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove koji žive u zajedničkom domaćinstvu (lična primanja za posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva; uvjerenje o katastarskom prihodu iz prethodne godine; uvjerenje poreske uprave za prihod vlasnika preduzeća ili radnje; prihod od imovinskih prava i prihod od imovine),
 • uvjerenje MUP-a o posjedovanju ili neposjedovanju pokretne imovine za sve punoljetne članove domaćinstva (fotokopiju saobraćajne dozvole za sve motorna vozila; procjenu vrijednosti  vozila kod osiguravajuće kuće);

3. Dodatak na djecu

Pravo na dodatak na djecu ostvaruje se za drugo, treće i četvrto dijete u porodici u zavisnosti od materijalnog položaja porodice, rasporeda rođenja i uzrasta djece. Nezavisno od materijalnih uslova, pravo na dodatak na djecu imaju: djeca poginulih boraca, djeca civilnih žrtava rata i ratnih vojnih invalida I i II kategorije, djeca  civilne žrtve rata i djeca bez roditeljskog staranja, najduže do 15. godine života ako su na redovnom školovanju.

Dodatak na djecu pripada i za: prvo dijete za koje je nadležni organ donio akt o razvrstavanju zbog ometenosti u razvoju, ako nije smješteno u ustanovu socijalne zaštite; djetetu bez roditeljskog staranja i djetetu čija porodica ostvaruje pravo na novčanu pomoć prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, do 19. godine života, a najdalje do 30. godine života sve dok su obuhvaćena vaspitno-obrazovnim programom.

Potrebna dokumentacija:

 • ovjerenu kućnu listu kod nadležnog organa Opštine,
 • fotokopije ličnih karata za sve punoljetne članove navedene na kućnoj listi da žive u zajedničkom domaćinstvu,
 • izvod iz matične knjige vjenčanih,
 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete na koje se ostvaruje pravo i ranije rođenu djecu u porodici,
 • školsko uvjerenje za tekuću godinu, za djecu školskog uzrasta,
 • uvjerenje sa zavoda za zapošljavanje, kao dokaz da se radi o nezaposlenom licu,
 • ovjerena fotokopiju zdravstvene knjižice, radne knjižice, potvrdu da je majka redovan student ili bilo koji drugi dokaz o nezaposlenosti, pod uslovom da majka nije prijavljena na zavod za zapošljavanje,
 • dokaz o visini prihoda za sve punoljetne članove koji žive u zajedničkom domaćinstvu (lična primanja za posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva; uvjerenje o katastarskom prihodu iz prethodne godine; uvjerenje poreske uprave za prihod vlasnika preduzeća ili radnje; prihod od imovinskih prava i prihod od imovine),
 • uvjerenje MUP-a o posjedovanju ili neposjedovanju pokretne imovine za sve punoljetne članove domaćinstva (fotokopiju saobraćajne dozvole za sve motorna vozila; procjenu vrijednosti  vozila kod osiguravajuće kuće).

Eventualno:

 • presudu suda o povjeri djece kod razvoda braka ili rješenje centra za socijalni rad o povjeri djece kod vanbračnih zajednica,
 • nalaz i mišljenje komisije o razvrstavanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
 • rješenje o starateljstvu,
 • dokaz o RVI,
 • rješenje ili uvjerenje o statusu CŽR,
 • uvjerenje o pogibiji ili rješenje o pravu na ivalidninu,
 • rješenje ili uvjerenje o pravu na novčanu pomoć.

4. Naknada plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva

Pravo na naknadu plate za vrijeme korićenja porodiljskog odsustva, odnosno dok koristi odsustvovanje sa posla zbog njege i staranja o djetetu, ima majka ili zaposleni otac, usvojilac djeteta ili drugo lice zaposleno kod poslodavca kome je nadležan organ povjerio dijete na njegu i staranje. Poslodavcem se smatra: preduzeće, ustanova, banka, organizacija za osiguranje, udruženje, agencija, zadruga i svako drugo pravno i fizičko lice koje radnika, na osnovu ugovora o radu, zapošljava.  Za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, majci pripada naknada plate u visini prosječne neto plate utvrđene Zakonom o radu. U postupku ostvarivanja prava na refundaciju plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, poslodavac donosi rješenje. Javni fond za dječiju zaštitu,  potvrđuje pravo poslodavca na refundaciju i vrši refundaciju isplaćene neto plate, za zadnjih osam mjeseci za prvo i drugo dijete, a za blizance, treće dijete i svako naredno dijete, za zadnjih 12 mjeseci.  Pravo na refundaciju isplaćene naknade plate nema poslodavac, koji u skladu sa zakonom, prilikom isplata plata, nije uplaćivao doprinos za dječiju zaštitu za sve zaposlene radnike, u poslednjih godinu dana prije otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva, kao i za vrijeme njegovog korišćenja.

Uz zahtjev za refundaciju poslodavac je dužan centru dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju rješenja o upisu u sudski registar poslodavca,
  matični broj firme i JIB,
 • ugovor o radu i kopiju prijave o osiguranju majke,
 • rješenje poslodavca o korišćenju porodiljskog odsustva,
 • pregled plata majke za posljednjih šest, odnosno tri mjeseca prije otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva,
 • dokaz nadležnog doktora medicine o privremenoj nesposobnosti – spriječenosti za rad (doznaka), uredno popunjen sa obračunom naknade i nalogom za isplatu, ovjeren i potpisan od odgovornih lica poslodavca i ovlašćenog doktora medicine,
 • izvod iz matične knjige rođenih za dijete na koje se ostvaruje pravo i ostalu djecu,
 • rješenje o stavljanju pod starateljstvo za staraoca ili rješenje o usvojenju za usvojioca,
 • dokaz o plaćenim doprinosima za sve zaposlene radnike kod poslodavca godinu dana prije otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva, odnosno do podnošenja zahtjeva, a po potrebi i spisak zaposlenih radnika sa obračunatim platama,
 • odluku o reprogramiranju obaveza, sporazum sa Poreskom upravom i dokaz o izmirenju tekućih obaveza po sporazumu, za poslodavce koji imaju reprogramirane obaveze.

5. Rad sa jednom polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa psihofizičkim smetnjama u razvoju

Pravo na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa psihofizičkim smetnjama u razvoju ostvaruje se na način propisan za ostvarivanje prava poslodavca na refundaciju isplaćene naknade neto-plate porodilji. Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade neto-plate zaposlenom roditelju za drugu polovinu punog radnog vremena (u daljem tekstu: refundacija polovine plate), podnosi se centru u kome je sjedište poslodavca.

Uz zahtjev za refundaciju polovine plate, poslodavac je dužan priložiti sljedeća dokumenta:

 • nalaz i mišljenje ovlašćenog doktora o potrebi djeteta, sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, za pojačanom njegom i staranjem i potrebi zaposlenog roditelja da radi sa jednom polovinom punog radnog vremena,
 • Nalaz i mišljenje komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju,
 • rješenje poslodavca o odobravanju rada sa jednom polovinom punog radnog vremena,
 • dokaz o privremenom ili trajnom odsustvu jednog roditelja (presuda suda, zatvorska kazna, služenje vojske, boravak u inostranstvu i dr.),
 • dokaz o produženom roditeljskom pravu za djecu stariju od 18 godina (odluka suda),
 • dokaz o isplaćenoj neto-plati za puno radno vrijeme, odnosno iznosu plate za jednu polovinu punog radnog vremena,
 • ugovor o radu za oba zaposlena roditelja,
 • dokaz da je nezaposleni roditelj nesposoban da se stara o djetetu,
 • dokaz da dijete nije smješteno u  ustanovu socijalne zaštite.

Pravo na refundaciju polovine plate priznaje se na period od godinu dana, uz mogućnost produženja ostvarivanja ovog prava.

6.