Услови за остваривање права из дјечије заштите

1. Помоћ за опрему новорођенчета

Помоћ за опрему новорођенчета остварује се у новчаном износу за свако новорођено дијете у породици, без обзира на ред рођења и материјалне услове породице. Помоћ за опрему новорођенчета остварује свака мајка, под условом да има пребивалиште на територији Републике Српске, без обзира на мјесто порођаја. Мјесна надлежност се утврђује увидом у личну карту. Према Одлуци Владе Републике Српске, исплаћује се једнократни новчана накнада за свако треће и четврто дијете рођено у породици, без обзира на мјесто порођаја.

Потребна документација:

 • Фотокопија личне карте за мајку,
 • извод из матичне књиге рођених или отпусно писмо за новорођенче,
 • извод из матичне књиге рођених за раније рођену дјецу у породици.

2. Матерински додатак

Право на матерински додатак остварује свака мајка, осим мајке која има право на накнаду плате за вријеме породиљског одсуства и која не испуњава имовински цензус утврђен Законом. Матерински додатак износи до 30% од просјечне нето плате по запосленом у привреди Републике, остварене у претходној години.  Право на матерински додатак остварује се за прво троје дјеце у породици, у трајању од 365 дана. Рок за подношење захтјева је најдуже 90 дана од дана рођења дјетета.

Потребна документација:

 • овјерена кућна листу код надлежног органа Општине,
 • фотокопије личних карата за све пунољетне чланове наведене на кућној листи да живе у заједничком домаћинству,
 • извод из матичне књиге рођених за дијете на које се остварује право и раније рођену дјецу у породици,
 • увјерење са завода за запошљавање, као доказ да се ради о незапосленом лицу,
 • овјерена фотокопија здравствене књижице, радне књижице, потврду да је мајка редован студент или било који други доказ о незапослености, под условом да мајка није пријављена на завод за запошљавање;
 • доказ о висини прихода за све пунољетне чланове који живе у заједничком домаћинству (лична примања за посљедњих шест мјесеци прије подношења захтјева; увјерење о катастарском приходу из претходне године; увјерење пореске управе за приход власника предузећа или радње; приход од имовинских права и приход од имовине),
 • увјерење МУП-а о посједовању или непосједовању покретне имовине за све пунољетне чланове домаћинства (фотокопију саобраћајне дозволе за све моторна возила; процјену вриједности  возила код осигуравајуће куће);

3. Додатак на дјецу

Право на додатак на дјецу остварује се за друго, треће и четврто дијете у породици у зависности од материјалног положаја породице, распореда рођења и узраста дјеце. Независно од материјалних услова, право на додатак на дјецу имају: дјеца погинулих бораца, дјеца цивилних жртава рата и ратних војних инвалида I и II категорије, дјеца  цивилне жртве рата и дјеца без родитељског старања, најдуже до 15. године живота ако су на редовном школовању.

Додатак на дјецу припада и за: прво дијете за које је надлежни орган донио акт о разврставању због ометености у развоју, ако није смјештено у установу социјалне заштите; дјетету без родитељског старања и дјетету чија породица остварује право на новчану помоћ према Закону о социјалној заштити, до 19. године живота, а најдаље до 30. године живота све док су обухваћена васпитно-образовним програмом.

Потребна документација:

 • овјерену кућну листу код надлежног органа Општине,
 • фотокопије личних карата за све пунољетне чланове наведене на кућној листи да живе у заједничком домаћинству,
 • извод из матичне књиге вјенчаних,
 • извод из матичне књиге рођених за дијете на које се остварује право и раније рођену дјецу у породици,
 • школско увјерење за текућу годину, за дјецу школског узраста,
 • увјерење са завода за запошљавање, као доказ да се ради о незапосленом лицу,
 • овјерена фотокопију здравствене књижице, радне књижице, потврду да је мајка редован студент или било који други доказ о незапослености, под условом да мајка није пријављена на завод за запошљавање,
 • доказ о висини прихода за све пунољетне чланове који живе у заједничком домаћинству (лична примања за посљедњих шест мјесеци прије подношења захтјева; увјерење о катастарском приходу из претходне године; увјерење пореске управе за приход власника предузећа или радње; приход од имовинских права и приход од имовине),
 • увјерење МУП-а о посједовању или непосједовању покретне имовине за све пунољетне чланове домаћинства (фотокопију саобраћајне дозволе за све моторна возила; процјену вриједности  возила код осигуравајуће куће).

Евентуално:

 • пресуду суда о повјери дјеце код развода брака или рјешење центра за социјални рад о повјери дјеце код ванбрачних заједница,
 • налаз и мишљење комисије о разврставању дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • рјешење о старатељству,
 • доказ о РВИ,
 • рјешење или увјерење о статусу ЦЖР,
 • увјерење о погибији или рјешење о праву на ивалиднину,
 • рјешење или увјерење о праву на новчану помоћ.

4. Накнада плате за вријеме коришћења породиљског одсуства

Право на накнаду плате за вријеме корићења породиљског одсуства, односно док користи одсуствовање са посла због његе и старања о дјетету, има мајка или запослени отац, усвојилац дјетета или друго лице запослено код послодавца коме је надлежан орган повјерио дијете на његу и старање. Послодавцем се сматра: предузеће, установа, банка, организација за осигурање, удружење, агенција, задруга и свако друго правно и физичко лице које радника, на основу уговора о раду, запошљава.  За вријеме коришћења породиљског одсуства, мајци припада накнада плате у висини просјечне нето плате утврђене Законом о раду. У поступку остваривања права на рефундацију плате за вријеме коришћења породиљског одсуства, послодавац доноси рјешење. Јавни фонд за дјечију заштиту,  потврђује право послодавца на рефундацију и врши рефундацију исплаћене нето плате, за задњих осам мјесеци за прво и друго дијете, а за близанце, треће дијете и свако наредно дијете, за задњих 12 мјесеци.  Право на рефундацију исплаћене накнаде плате нема послодавац, који у складу са законом, приликом исплата плата, није уплаћивао допринос за дјечију заштиту за све запослене раднике, у последњих годину дана прије отпочињања коришћења породиљског одсуства, као и за вријеме његовог коришћења.

Уз захтјев за рефундацију послодавац је дужан центру доставити сљедећу документацију:

 • копију рјешења о упису у судски регистар послодавца,
  матични број фирме и ЈИБ,
 • уговор о раду и копију пријаве о осигурању мајке,
 • рјешење послодавца о коришћењу породиљског одсуства,
 • преглед плата мајке за посљедњих шест, односно три мјесеца прије отпочињања коришћења породиљског одсуства,
 • доказ надлежног доктора медицине о привременој неспособности – спријечености за рад (дознака), уредно попуњен са обрачуном накнаде и налогом за исплату, овјерен и потписан од одговорних лица послодавца и овлашћеног доктора медицине,
 • извод из матичне књиге рођених за дијете на које се остварује право и осталу дјецу,
 • рјешење о стављању под старатељство за стараоца или рјешење о усвојењу за усвојиоца,
 • доказ о плаћеним доприносима за све запослене раднике код послодавца годину дана прије отпочињања коришћења породиљског одсуства, односно до подношења захтјева, а по потреби и списак запослених радника са обрачунатим платама,
 • одлуку о репрограмирању обавеза, споразум са Пореском управом и доказ о измирењу текућих обавеза по споразуму, за послодавце који имају репрограмиране обавезе.

5. Рад са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју

Право на рад са једном половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са психофизичким сметњама у развоју остварује се на начин прописан за остваривање права послодавца на рефундацију исплаћене накнаде нето-плате породиљи. Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде нето-плате запосленом родитељу за другу половину пуног радног времена (у даљем тексту: рефундација половине плате), подноси се центру у коме је сједиште послодавца.

Уз захтјев за рефундацију половине плате, послодавац је дужан приложити сљедећа документа:

 • налаз и мишљење овлашћеног доктора о потреби дјетета, са психофизичким сметњама у развоју, за појачаном његом и старањем и потреби запосленог родитеља да ради са једном половином пуног радног времена,
 • Налаз и мишљење комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • рјешење послодавца о одобравању рада са једном половином пуног радног времена,
 • доказ о привременом или трајном одсуству једног родитеља (пресуда суда, затворска казна, служење војске, боравак у иностранству и др.),
 • доказ о продуженом родитељском праву за дјецу старију од 18 година (одлука суда),
 • доказ о исплаћеној нето-плати за пуно радно вријеме, односно износу плате за једну половину пуног радног времена,
 • уговор о раду за оба запослена родитеља,
 • доказ да је незапослени родитељ неспособан да се стара о дјетету,
 • доказ да дијете није смјештено у  установу социјалне заштите.

Право на рефундацију половине плате признаје се на период од годину дана, уз могућност продужења остваривања овог права.

6.